FKO (Faglige Kvalitetsoplysninger)

FKO er et dokumentationsredskab til måling af Faglige Kvalitetsoplysninger på socialområdet.

Formålet med redskabet er at tilvejebringe ledelse, sagsbehandler og udfører dokumentation og viden om effekten af de indsatser, der leveres til borgeren.

I FKO foretages en scoring af borgerens statussituation (Baseline-scoring) i forhold til de specifikke indsatsmål i borgerens individuelle plan (pædagogiske handleplan), og der angives en målsætning for, hvor borgeren skal hen i forhold til hvert mål. Endelig vurderes det i statusopfølgningen (senest efter et år), hvilket funktionsniveau borgeren har indenfor det givne indsatsområde.

Sammenhæng mellem Voksenudredningsmetoden (VUM) og FKO

Dokumentationsredskabet FKO er udviklet på baggrund af en række principper, som skal sikre, at dokumentationen opleves som meningsfuld, hænger sammen med den eksisterende sagsbehandling og indsats samt giver mulighed for anvendelse af viden på flere niveauer i organisationen. Dokumentationen af faglige kvalitetsoplysninger på voksenområdet bygger videre på voksenudredningsmetoden (VUM), som er den metode til sagsbehandling, der er udviklet i DHUV-projektet. Derfor er der udviklet tilpassede bestillings-, udfører- og opfølgningsskemaer, som understøtter det konkrete arbejde med udviklingen og opfølgningen på indsatsmål og delmål for borgerens udvikling. Disse skemaer er indarbejdet i Bostedssystemet, som er IT-platformen for FKO på udførersiden i Randers Kommune.

Kernen i modellen for faglige kvalitetsoplysninger på voksensocialområderne er en løbende måling på resultaterne af indsatsen. Formålet er at understøtte en systematisk vidensopsamling, der kan anvendes i dialogen mellem myndighed, borger og tilbud (udfører).

Modellen i Randers Kommune tager udgangspunkt i:

  • borgerens § 141-handleplan (myndighed).
  • bestillingen til tilbuddet (udfører) om hvilke særlige fokusområder (via indsatsmålene), der skal arbejdes med (inkl. løbende dokumentation om udvikling).
  • løbende (kvartalsvis) status på indsatsmålene (funktionsevneniveauet) for bestillingerne hos udfører.
  • statusopfølgning på bestilling (dialog: myndighed og udfører).
  • evt. justering af § 141-handleplan (myndighed) -fastholde indsats og indsatsmål/ændre mål/ændre tilbud og/eller ydelser/afslutte indsats.

Helt konkret består metoden af følgende:

Et tilpasset myndighedsskema til bestilling af ydelser hos et tilbud, som præciserer en række indsatsmål, med status og målsætninger.

  1. Et tilpasset udførerskema til at understøtte det lokale arbejde med at konkretisere myndighedens indsatsmål (via udarbejdelse af delmål) og til løbende at følge status på indsatsen (kvartalsvis målstatus på indsatsmålene).
  2. Et tilpasset opfølgningsskema til rådgivers opfølgning på bestillingen hvor der tages stilling til, om målene med indsatsen er nået, og om de evt. skal tilpasses eller justeres.

I forbindelse med indsatsmålene bliver det angivet, hvilke livstemaer i udredningsmetoden (VUM) som det enkelte indsatsmål vedrører og samtidig vurderes status og udvikling på en skala fra 0-4 (i Randers Kommune opereres der med halve – dvs. 0-0,5-1,0-1,5 osv.). Ved at bruge den samme skala til at måle udvikling og ved at knytte de specifikke mål til overordnede temaer bliver det muligt at samle viden på tværs om effekterne af arbejdet.