Legater

Her kan du læse om, hvilke legater du kan søge i løbet af året i Randers Kommune.

 

De Brock-Bredalske legater

I indeværende år vil der af Grosserer Niels Brock og Hustru Lene Bredals legater blive uddelt følgende:

§ 6

2 legatportioner på 240 kr. gives til fattige eller uformuende enker og enkemænd af handelsstand eller af byens byråd eller dens præster, rektorer og lærere eller i mangel af sådanne ansøgere af andre hæderlige og honnette trængende familier eller ældre og svagelige kvinder.
De, der får tillagt en portion efter §6, oppebærer denne, indtil der sker en væsentlig forbedring af deres økonomiske forhold eller fraflytter Kommunen eller optages på plejehjem.

§ 16

1 legatportion på 480 kr. gives til en ung i Randers hjemmehørende sømand til uddannelse på navigationsskole eller skoleskib.

§ 18

1 legatportion på 11.840 kr., der eventuelt kan deles i flere portioner, gives til udstyr til døtre af uformuende købmænd og andre handlende, af byrådet, præstestanden, rektorer eller lærere eller andre af honnet og civil stand i Randers.
Ægteskabet må ikke være indgået inden ansøgningsfristens udløb, men skal dog være indgået inden udbetalingstidspunktet medio december samme år.

§ 19

2 legatportioner på hver 480 kr. gives til fader- eller moderløse børn af gode fattige forældre af handelsstand, byråd, præstestand, rektor- og lærerstand eller i mangel af sådanne ansøgere andre af byens kristelige og gode borgeres børn til lærdom, føde og klæder.

Tillagte portioner kan ydes til børnenes fyldte 18. år, såfremt de deltager i skolegang.

Ansøgere i vanskelig økonomisk stilling, der er i slægt med fondens stiftere, har fortrinsret til portionerne efter punkterne 6, 16, 18 og 19.

Ansøgere skal i så fald vedlægge oplysninger om slægtsskabet.

Ansøgning skal ske på en særlig blanket, som udleveres i Borgerservice, Odinsgade, 8900 Randers C eller hentes her på siden.

Ansøgningen skal være Randers Kommunes Regnskabskontor, Rikke Jul Særmark, Odinsgade 5, 8900 Randers i hænde senest 4. juni 2018 enten pr. post eller mail regnskab@randers.dk.

Hent og udfyld ansøgningsskema

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legater som kan søges i efteråret 2018

Randers Kommunes fælleslegat for værdigt trængende

Der er ca. 100.000 kr. til uddeling.

Etatstraad, Købmand J. Ankerstjerne og søster Mathilde Ankerstjernes legater

Legatets indtægter uddeles som en årlig ydelse for livstid.

På grund af det lave udbytte vil det i år ikke være muligt at uddele yderligere legatportioner fra dette legat.

Borgere, der tidligere er tildelt legatportion med udbetaling for livstid, vil modtage denne som hidtil.

Postpakmester Andreas Lindstrøm og hustru Marie Lindstrøms mindelegat

Legatet er for værdigt trængende, som uforskyldt er kommet i nød.

Der er ca. 1.500 kr. til uddeling.

Ansøgningsskemaer udleveres fra Borgerservice, Odinsgade, 8900 Randers C eller hentes her på siden.

Hent og udfyld ansøgningsskema

Det udfyldte ansøgningsskema skal indleveres senest den 2. oktober 2017 til Borgerservice på ovennævnte adresse.

Hent og udfyld ansøgningsskema