Enkeltydelse

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Du kan fx søge om hjælp til:

 • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, fx arbejdsløshed, samlivsophævelse eller sygdom.
 • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance.
 • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
 • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik.
 • flytteudgifter.
 • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.
Sådan søger du om enkeltydelse

Vigtig information

Du skal kontakte kommunen med ansøgning om enkeltydelser før du påtager dig udgiften, da du normalt ikke kan få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig, inden du har søgt kommunen om hjælp.

Det er ikke er muligt at behandle din ansøgning, hvis ansøgningsskemaet ikke er udfyldt og underskrevet. Husk også at skrive årsagen til din ansøgning.

Bruger du selvbetjeningsløsningen, bliver din ansøgning automatisk underskrevet med dit NemID.

Krav til dokumentation

Vedlæg dokumentation for det du søger om og for de indtægter/udgifter, du skriver i ansøgningsskemaet. Vedlæg desuden dokumentation for, at dine udgifter er betalt - typisk kvitteringer eller betalingsserviceoversigter.

Søger du økonomisk støtte til:

 • Depositum: Vedlægges kopi af lejekontrakt samt dokumentation for ansøgt om lån i banken. Du må ikke underskrive lejekontrakten før afgørelse på din ansøgning foreligger.
 • Tandbehandling: Overslag fra tandlæge. Behandlingen må ikke påbegyndes før afgørelse fra sagsbehandleren foreligger.
 • Briller: Overslag fra optiker.
 • Medicin: Kopi af medicinliste fra apoteket for de sidste 12 måneder med angivelse af udgiften. Kopi af recept hvis der er tale om ny medicin, du ikke tidligere har købt på apoteket.
 • Fysioterapeut og psykolog: Henvisning fra lægen.
 • Kiropraktor: Dokumentation fra lægen.
 • Samvær: Dokumentation for samværsudgifter f.eks. transport og kopi af eventuel samværsresolution fra Statsforvaltningen.
 • Regninger: Kopi af den regning der søges tilskud til.
 • Flytteudgifter: Overslag fra tre flyttefirmaer.
 • Etablering (indbo): Skriv konkret, hvilke typer indbo du søger om tilskud til.

Derudover skal du vedlægge følgende dokumentation:

 • Engagementsoversigt fra banken
 • Kontoudskrifter tre måneder tilbage for samtlige konti
 • Dokumentation på om det er muligt at optage lån i banken.

Hvis du er gift, skal der være dokumentation for din ægtefælles indtægter og udgifter.

Hvis den nødvendige dokumentation ikke modtages, vil ansøgningen blive vurderet ud fra de udgifter, der er dokumenteret.

Sådan beregner vi din økonomi

Når du søger om enkeltydelser, vil der blive lavet en vurdering af dine muligheder for selv at betale udgifterne.

Opgørelse af formue

Det vil altid blive undersøgt, om du har en formue, som efter en konkret vurdering bør bruges til at dække udgiften. Hvis du har en formue, vil der blive lavet en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt formuen er opsparet med henblik på at betale en nødvendig og forudsigelig kommende udgift. Hvis formuen ikke er bestemt til en nødvendig, forventet fast udgift i fremtiden, skal den indgå i vurderingen af, om du selv har mulighed for at betale udgiften.

Formue dækker både likvide og illikvide midler, og der bliver generelt kun set bort fra en formue, som stammer fra erstatning for tab af erhvervsevne.

Opgørelse af rådighedsbeløb

For at vurdere om du er berettiget til at modtage enkeltydelser, skal dit rådighedsbeløb desuden beregnes. Det sker ved at beregne forskellen mellem dine indtægter og nødvendige udgifter.

Beregninger af indtægter

Følgende indtægter tages med i beregningen:

 • Løn, kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge, sygedagpenge, revalideringsydelse, SU, ledighedsydelse eller anden forsørgelse
 • SU-lån medtages, uanset om det er optaget eller ej.
 • Boligstøtte uanset om det er søgt eller ej.
 • Merudgifter bevilget i henhold til serviceloven

Børnebidrag, børnetilskud, ungeydelse og børnefamilieydelse tages med i beregningen, hvis det ansøgte er til at dække barnets behov.

Er du gift, skal lønindtægter fra din ægtefælle medregnes.

Opgørelse af udgifter

Følgende udgifter vurderes som udgangspunkt nødvendige og rimelige og tages med i beregningen:

 • Diverse faktiske boligudgifter ved lejebolig, dvs. husleje, fællesudgifter, el, vand og varme
 • Diverse faktiske boligudgifter ved ejerbolig, dvs. terminsudgifter, ejendomsskatter, renovation, el, vand og varme
 • Licens
 • Antennebidrag, mindst mulig tv-pakke
 • Telefonabonnement, godkender beløb svarende til fastnet-abonnement
 • Internetabonnement 10 MBIT
 • Familie- eller indboforsikring og husforsikring
 • Medlemskab af Sygesikringen Danmark ved ansøgning som medicin eller behandling i henhold til LAS §§ 82 + 82a og INT § 36
 • Egenbetaling til udgifter til børnepasning for børn til og med 3. klasse. Ved privat pasning godkendes maks. prisen på et offentligt tilbud svarende til aldersgruppen
 • Kontingent til A-kasse
 • Børnebidrag, hvis det betales.
 • Medicin, lægeordineret
 • Bil, vægtafgift, forsikring, benzin, hvis de er nødvendige af erhvervs- eller helbredsmæssige grunde (ordinært, fast arbejde).
 • Ved handicapbil godkendes alle udgifter (ekskl. benzin), dog opmærksomhed på tilskud efter servicelovens § 100/§ 41.
 • Afdrag på kommunalt garanteret indskudslån, hvis du fortsat bor i boligen (godkendes på trods af, at der er tale om et offentligt lån, idet det betragtes og betales som en del af huslejen).
 • Afdrag på privat boliglån, hvis du fortsat bor i bolig (dokumentation i form af lejekontrakt sammenholdt med låneaftale).

Følgende udgifter betragtes som udgangspunkt ikke at være nødvendige og rimelige:

 • Fagforeningskontingent
 • Efterlønsbidrag
 • Ulykkesforsikring
 • Privat skole
 • Garageleje
 • Gældsposter til det offentlige
 • Afdrag på lån til private og offentlige – bortset fra lån i forbindelse med ejerbolig og boliglån, hvis du fortsat bor i boligen, samt afdragsordning optaget i forbindelse med tidligere ansøgning om enkeltydelse til fx briller eller tandbehandling
 • Leje eller leasing af diverse forbrugsgoder, fx TV, DVD-afspiller, vaskemaskine, tørretumbler osv.
 • Medlemskab af Sygesikringen Danmark, medmindre du søger om tilskud til sygebehandling, herunder medicin.
 • Fritidsaktiviteter
Tilbagebetaling

I særlige situationer kan det blive krævet, at du betaler enkeltydelser tilbage.

Du skal betale enkeltydelser tilbage, hvis du mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger, eller hvis du mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser.

Det kan også kræves, at du betaler penge tilbage, hvis du har udvist uforsvarlig økonomi, eller hvis du i løbet af kort tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Bevilling af depositum skal altid betales tilbage. Det står i Aktivlovens § 92.

Hvad kan jeg søge hjælp til?

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Du kan fx søge om hjælp til:

 • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
 • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
 • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
 • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
 • flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til boligindskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt.
 • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

Dette gælder for alle med lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

Hvornår kan jeg søge?

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

 • dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
 • din familiesituation
 • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
 • typen af ekstraudgift
 • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

Hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau, kan du søge om tilskud til tandpleje efter udførelsen. Det gælder dog ikke tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. Det gælder heller ikke, hvis du ønsker at søge kommunen om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.

Hvordan søger jeg?

Du skal lave en ansøgning, hvor du oplyser om:

 • hvad du søger om
 • din begrundelse for at søge
 • dine forsikringsforhold
 • din formue, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • dine indtægter, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • dine udgifter, plus evt. ægtefælles/samlevers

Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge din dokumentation.

Søg om økonomisk tilskud

Du kan søge kommunen om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, hvis du står i en vanskelig økonomisk situation. Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge relevant dokumentation.

Skal jeg betale det tilbage?

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis du uberettiget har modtaget ydelser. Tilskud til enkeltudgifter er skattefrie.

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen i særlige tilfælde. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen have oplyst om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Kommunen kan også træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis der er tale om dobbeltforsørgelse.

Særlig støtte til høje boligudgifter

Den særlige støtte er en økonomisk hjælp til dig, som har været ude for ændringer i dine forhold (en såkaldt social begivenhed, fx arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter og/eller mange børn.

Hvis du opfylder de gældende betingelser for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp og har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du særskilt eller i forbindelse med udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp, få bevilget en særlig støtte.

Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

Visse grupper kan ikke modtage særlig støtte. Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, vil du kun kunne få særlig støtte, hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Kontakt din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for særlig støtte.

Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter.

Hvis du har fået nedsat din ydelse som følge af en sanktion, vil du få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis du ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

Tilskud til tandpleje

Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau.

Hvis du får brøkpension, har du ret til tilskud, hvis brøkpensionen inkl. førtidspension svarer til integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau.

Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskud, hvis du modtager en ydelse, som svarer til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Hvis du er 18 år til og med 24 år kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2018).

Hvis du er 25 år til og med 29 år og modtager integrationsydelse men ikke dansktillæg eller uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg, kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2018).

Hvis du er 25 år eller derover og modtager integrationsydelse og dansktillæg, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få tilskud til dækning af 65 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2018).

Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud, hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. (2018). Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, før behandlingen udføres.

Når kommunen har forhåndsgodkendt et behandlingsforløb, som er dyrere end 10.000 kr. (2018), gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe betingelserne for tilskud er opfyldt. Dvs. så længe du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til integrationsydelses-, uddannelses- eller kontanthjælpsniveau. Kommunen skal dog yde tilskud i to måneder, fra du har fået din godkendelse, også selvom du ikke længere tilhører den gruppe, der er berettiget til tilskuddet, fx fordi du får et job.

Hjælp til dækning af egenbetaling

Du kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.